Biztonságos Állam, Egészséges Magyarország program (teljes)

BIZTONSÁGOS ÁLLAM, EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁG

Kisgazda manifesztum

„Ez a mozgalom élesen, de megnyugtató módon különbözik az apró-cseprő, részint csak egyes személyeknek szervezkedési mozgalmától. Nincsenek itten országos hírű nagy emberek: a vezetők egyek a nép tömegeivel és talán jórészt ennek tulajdonítható az az erőteljes bizalom, amely végigvonul a mozgalom során. Megnyugtató azonban az a határozottság, amellyel a vezetők irányítják a mozgalmat, s ez a határozottság biztosítéka annak, hogy a mozgalom nem fog szélsőségek felé terelődni sem jobbra, sem balra, hanem megtartja a jövőben is azt a hazafias és demokratikus irányt, amelyet ma az ország legnagyobb társadalmi osztálya egyedül követhet.”
                                                         (A Pesti Hírlap 1930. október 14-i cikke a békési zászlóbontásról)

A magyar társadalom nagy akarással fogadta a politikai rendszerváltást, mert azt remélte, hogy véglegesen visszatérhet – a történelme során oly sokszor megszakított – kiegyensúlyozott fejlődéshez. A Független Kisgazdapárt vezetésével a második világháborút követően ez sikerült. 

1990-ben ismét reményt tudtunk adni a magyarságnak. Sajnos a valódi koalíciós kormányzás helyett a pártok paktumokat kötöttek a hátunk mögött.

Még így is veszélyes maradt az egyetlen valódi bázissal rendelkező, értékeket képviselő pártunk, ezért megosztó személyeket jutattak a vezetésébe.

Az 1989 óta eltelt közel három évtized mára végleg bebizonyította, hogy a rendszerváltozásnak hitt átalakulási folyamat nem járt a kívánt eredménnyel.

Meg kell szüntetni azokat a gazdasági és társadalmi igazságtalanságokat, mesterséges szembeállításokat, melyektől beteg az ország. Nincs külön országa a vidékieknek és a városiaknak, nincs a szegényeknek és a gazdagoknak, nincs külön országa a különböző politikai nézeteket vallóknak.

Egy Magyarország van, melynek problémáit józanésszel, társadalmi konszenzusra törekvéssel, nyugalommal és alázattal kell orvosolni.

Mostanra a párt végleg megszabadult a rendszerváltást követő időszakot jellemző diktatórikus szemlélettől, nem vett részt a politikai korrupcióban, és visszatért a történelmi gyökereihez.

A Független Kisgazdapárt nem a pártok közötti lejárató kampányban kíván részt venni, nem politikai ellenfeleket keres, hanem egy cél érdekében újra kezd politizálni.  

Célunk az elfeledett Nemzetrész  képviselete. Képviselni akarjuk a szegénységben, mélyszegénységben élő városi és falusi embereket, a magyar vidéket, az agráriumot. Vállalja a kitaszítottak, kiszolgáltatottak, és kisemmizettek védelmét.

Programunk ,

BIZTONSÁGOS ÁLLAM, EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁG, A NEMZET PROGRAMJA

amely szellemiségben az 1945-ös Független Kisgazdapárt örökségeit viszi tovább, és a társadalom minden tagját érinti.

A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt újra hitet és reményt ad a Nemzetnek.

Célt kell adni, valami egészen szép és realizálható álmot, hogy ez a sok tekintetben széthullott, egyes rétegeiben megrettent, vagy csak a mindennapnak élő magyarság lásson valamit maga előtt, amire érdemes rátenni az életét.

2017 nyara

 

A NEMZET PROGRAMJA

                       (dőlt betűvel szedve, zárójelben az eredeti sorszámmal jelölve az FKgP 1945-ös programja)

  1. (24.) Mit tart a párt a közrend előfeltételének?

Bátran és határozottan tudomására kell hozni a társadalom minden tagjának, hogy sem a demokrácia megszületése, sem a múltban szerzett érdemek nem jogosítanak senkit fel törvénytelen előnyök megszerzésére, éppen úgy, mint ahogy nem jogosítanak fel senkit basáskodásra és mások felett való uralkodásra azok a példaadások sem, amelyek az elmúlt idők szörnyű diktatúrás rémuralmából előttünk állanak. A demokrácia nem arra való, hogy az elemi kötelességteljesítést külön jutalmazza, vagy hogy felmentést adjon a hozzáértés alól a közszereplésben. A szabadság nem jelenti azt, hogy egyeseknek, az elszántabbaknak vagy felelőtlenebbeknek mindent szabad másokkal szemben alkalmazni, hanem éppen azt jelenti, hogy mindenkinek a szabadságát biztosítani kell az egyesek erőszakosságaival szemben. A magyar nép egyaránt szereti a rendet és a szabadságot. A közhatóságoknak szigorúan ügyelni kell arra, hogy ezt a rendet senki meg ne bontsa s a szabadságot senki anarchiává ne változtassa. Szabad világban több felelősséget kell követelni a közhatalom végrehajtóitól, mint a reakció uralmának idején.

A párt javaslata a bírák és bírósági hivatalnokok felelősségéről szóló 1871. évi VIII. törvénycikk hatályba helyezése.A bírák és bírósági hivatalnokok, hivatali kötelesességüknek szándékosan vagy vétkes gondatlanságból elkövetett megszegéséért felelősséggel tartoznak.

 

 2. Mit tesz a párt annak érdekében, hogy felszámolja a korrupciót?

Meg kell szüntetni és ki kell irtani a korrupció gyökerét, mely minden bajnak a forrása. Véleményünk szerint a korrupció bölcsője a gazdasági bűncselekmények titkosítása. Számunkra elfogadhatatlan, hogy több évtizedre titkosítottak olyan aktákat, amelyek valószínűsíthetően korrupciós gazdasági ügyek. Az igazság kiderítéséért pártunk a titkosított gazdasági ügyek titkosítását feloldja. Célunk az, hogy a jelenlegi politikát behálózó gazdasági korrupciót felszámoljuk, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a közélet megszabaduljon azoktól, akik a korrupciót folyamatosan gerjesztik.  

 

3. Mi lesz a párt feladata a mezőgazdaságban?

Meg kell teremteni a mezőgazdasági ágazat politikai semlegességét. 1947-től folyamatosan a mai napig, a mezőgazdaságban részt vevők egymás ellen hangoltak. A baloldali kormány idején a nagyüzemek támogatottak, jobboldali kormány esetén pedig a kisgazdaságok (kivéve a mai állapotot, amikor giga gazdaságok jöttek létre). A mezőgazdaságban szereplő nagyüzemek és kisgazdaságok egymásra vannak utalva, nem lehetnek ellenérdekeltek. Kiegészítik egymást és ez a sokszínűség teheti igazán erőssé és hatékonnyá a termelést.

 

4.  Mi a legfontosabb feladat a mezőgazdaságban?

Biztosítani annak lehetőségét, hogy kiváló minőségű és megfelelő mennyiségű élelmiszer-alapanyag álljon rendelkezésre.   

 

5.  A mezőgazdasági termelés finanszírozását hogyan kívánja a párt megoldani?

Agrárbankot hozunk létre. Az egy termelési évhez kötött zöldhiteleket kamatmentesen adjuk a növénytermesztésben résztvevőknek. Az új és újrainduló mezőgazdasági vállalkozásoknak Start hitelt biztosítunk, amely önerő nélküli vissza nem térítendő, illetve kamatmentes hitel lesz.  

 

6.  Mi a legnagyobb kihívás ma a növénytermesztésben?

A növénytermesztés fejlesztése, a termésmennyiség és minőség biztosítása nem csak a gazdák érdeke. Gyermekeink és unokáink kenyérgabonája van veszélyben, ha nem tudunk kellő választ adni az egyre súlyosabb aszály okozta kihívásra. Pártunk feltett szándéka, hogy a hazánkon átfolyó nagy folyókat a mezőgazdaság számára elérhetővé tegye. Csatornarendszerek kiépítésével öntözhetővé tesszük termőterületeink nagy részét. A csatornavizet ingyenesen biztosítjuk a gazdák számára.

 

7.  Mi a válasza a pártnak a GMO okozta kihívásra?

Tiltás. Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy a genetikailag módosított növények termesztése gazdaságosabb, mint a hagyományos növényeké, mivel ellenállóbbak és nagyobb termésátlagokat lehet velük elérni. A GMO-s növények megjelenése nagy veszélyforrás lehet a hagyományos mezőgazdasági termelésre. Az ingyenes öntözés biztosítása kellő válasz lehet erre a kihívásra is.

 

8. Mi a legfontosabb feladat az állattenyésztésben?  

Hangzatos szavak helyett a minőség preferálása. Kiegyensúlyozott, előre tervezhető jövedelmezőség biztosítása. Kiváló minőségű élelmiszert, csak kiváló minőségű alapanyagból lehet előállítani. Kiváló minőségű hús, tej, tojás támogatása a támogatási rendszerbe illesztve, annak mértékének növelésével. Az elmúlt időszakban az állattartó telepek száma drasztikusan csökkent. Feladatunk, hogy ezt a negatív folyamatot megfordítsuk. Elősegítjük a meglévő állattartó telepek korszerűsítését, ezzel hatékonyságuk növelését. Zöldmezős állattartó telep beruházások támogatásával olyan szintre emeljük hazánkban az állattartást, hogy garantáltan biztosítani tudja a hazai ellátást és kellő mennyiségű terméket adjon az export számára is.  

 

9.  Hazánk az Osztrák-Magyar Monarchia éléstára volt, ma a mezőgazdasági feldolgozó ipar kezdetleges, export minimális.

Sem mennyiségben, sem minőségben nem termelünk megfelelő mennyiségű élelmiszert. A párt azzal, hogy támogatja a növénytermesztésben az ingyenes öntözővízhez jutást, ezáltal a stabil mennyiségű és minőségű élelmiszer alapanyagot, támogatja az állattenyésztésben a kiváló minőségű alapanyag-előállítást, ezzel megteremtjük a lehetőséget a kiváló minőségű magyar termékek előállításához. Ma a magyar élelmiszer késztermék előállítás, a mezőgazdasági feldolgozó ipar óriási hátrányban van a külföldi versenytársaival szemben. Olyan élelmiszer feldolgozó ipar kialakítását támogatjuk, amely képes ismét  világhírű magyar terméket előállítani. Pártunk létrehozza a „Magyar minőség” „Hungarian Quality” védjegyet, amely jelzést csak kiváló minőségű alapanyagból készült, kiváló minőségű magyar termék kaphat meg. A folyamatos kiváló minőséget az állam garantálja.

 

10.  Mezőgazdasági gépgyártás fejlesztése, megteremtése alapfeladata a következő kormánynak.

 Magyar mezőgazdasági gépgyártás mára szinte teljesen elsorvadt. A mezőgazdaságban használt gépek, eszközök szinte kivétel nélkül külföldről származnak, miközben magyar gépgyártás világhírű volt korábban. A közeljövőben bekövetkező üzemanyag és motor területén végbemenő ipari forradalom, a villanymotor elterjedése olyan lehetőséget ad a magyar mezőgazdasági gépgyártás fejlesztésének, amellyel rövid idő alatt ismét világszínvonalú lehet az iparág. Kisgazdapárt támogatja a mezőgazdaságban használható villanymotor kifejlesztését, a villanyhajtásra épülő újgenerációs mezőgazdasági gépek gyártását, a jelenlegi motorok villanymotorra cserélését.

 

11.  Mit tesz a párt a mezőgazdaságban dolgozók életszínvonala emelésének érdekében?

(27.) Országos kormányzati programmá kell tenni a mezőgazdasági kisüzemeknek, a kis- és törpebirtokosoknak, kiskertészeknek – mint a nemzet ősi és örökkévaló megingathatatlan létalapjának – legelső termelési ággá való fejlesztését. Arra kell törekednie az országvezetésnek, hogy a magyar földmívelés minél előbb elérje a fejlettebb mezőgazdasági államok parasztságának termelési, kulturális és életmódbeli színvonalát. Az ország újjáépítésére fordítandó áldozatok mellett elsősorban a lehetőség legmagasabb mértékéig kell áldozni a magyar élet igazi alapjának, a földmívelésnek a felemelésére.

A kormány által agyontámogatott ipari üzemek elszívták a munkavállalókat a mezőgazdaságból. Súlyos munkaerőhiány gonddal küzd az ágazat. A párt feladata, hogy olyan támogatási rendszert alakítson ki a mezőgazdaságban résztvevőknek, hogy a mezőgazdasági munkaadó és munkavállaló terheinek csökkentésével biztosított legyen a megfelelő számú és minőségű munkavállaló. 

 

12.  Mi a párt javaslata arra, hogy a magyar gazdák hasonló színvonalon tudjanak termelni, mint az EU-hoz korábban csatlakozó országok gazdái?

Sajnálatos módon napi szinten tapasztaljuk, hogy ugyan az európai szabályzók mindenkire egyformán vonatkoznak, azonban ugyanazon szabályok másként, általában előnyösebben érintik azon államok polgárait, akik régebb óta tagjai az Uniónak. Ez nem fenntartható, mert a tényleges eredményesség szempontjából részrehajló, és csak az országok közötti feszültségekhez vezet, de különösen hátrányos a magyar gazdaságnak. Ilyen szabályok mellett a később csatlakozó országok soha nem fognak felzárkózni a többiekhez. Egy francia borászra, egy holland állattenyésztőre, egy német, vagy osztrák gazdára ugyanazok a szabályozók másképp érvényesek, mint egy magyarra.  Ez a rövid távú haszonelvűség vezetett arra, hogy ma az Unió zavarokkal működik. Nyomatékkal kell mindenkor tudatosítani, és minden eszközt be kell vetni annak érdekében, hogy a szabályozók és a támogatások közötti különbségek megszűnjenek és a magyar gazdák a hátrányukkal arányos kedvezőbb elbánásban részesüljenek a jelenlegi rendszerrel szemben

 

13.  Miért tartja fontosnak a párt a vidék fejlesztését?

A vidék népességmegtartó képességének feltétele az életképes agrárgazdaság, amely elkerülhetővé teszi a falvak elnéptelenedését, elöregedését. Skanzenek helyett munkahelyeket kell biztosítani a falun élőknek. Biztosítani kell a falvak kiváló infrastruktúráját, annak érdekében, hogy ismét megjelenjen a gazdasági szervező erő. A korábbi nagyüzemek a hátrányos helyzetű térségekben bomlottak fel a legkorábban, és a helyükön létrejött kisvállalkozások inkább önellátók, mint árutermelők. A vidékfejlesztési program fontos célja, hogy az érintett térségek képesek legyenek a társadalomban betöltött gazdasági és szociális funkciók tartós ellátására.

 

14.  Miért fontos a hátrányos helyzetű térségekben a háztáji gazdaságok bevezetése?

Hátrányos helyzetű térségekben élők számára sokszor a létminimumon való élethez szükséges alapfeltételek sincsenek biztosítva. A nem megfelelő, rossz kommunikáció, a meg nem értés több évtizede tartó gyakorlata, teljesen ellehetetlenítette ezeket a vidékeket. Olyan háztáji gazdaságok kialakulását támogatja a párt, amely kellő alapanyagot biztosít ezekre a gazdaságokra épülő felvásárlási láncra, amely ebben a formában ellátja a szűkebb és tágabb környéket. Mindezek mellett a háztáji gazdaságban dolgozók számára folyamatos és biztos megélhetést biztosít.

 

15.  Mit tesz a párt annak érdekében, hogy a magyar KKV szektor fejlődjön?

A magyar KKV szektor haldoklik. Az óriás cégek a kormány által biztosított egyedi támogatások révén jobb munkabérezéssel elszippantották a munkavállalókat a magyar KKV szektortól. A mi elképzelésünk az, hogy akkor stabil a magyar gazdaság, ha erős a magyar KKV szektor. A magyar KKV szektorban a munkaadói és munkavállalói terhek csökkentésével, igazságosabb adózási helyzet teremtésével, hatékonyságot növelő beruházások magas intenzitású támogatásával olyan feltételeket teremtünk, amellyel biztosítjuk a szektor életképességét.

 

16.  Mit tesz a párt annak érdekében, hogy csökkenjen a bürokrácia?

A hazai vállalkozások legnagyobb ellensége a jelenleg mindent átszövő, lassú és ellenséges bürokrácia. Pártunk olyan állami hivatalokat akar, amelyek munkájukkal segítik, támogatják és az ügyintézési idő csökkentésével hatékonyabbá teszik a vállalkozókat. Az online ügyintézéshez való jogot kiterjesztjük és széles körben elérhetővé tesszük.

 

17.  Az FKgP-nek mi a megoldási javaslata, hogy végbemenjen a valódi rendszerváltás a jobb kormányzás érdekében?

A ma működő parlamenti rendszerben a törvényhozásból kizártak a társadalmi szervezetek és a közélet különböző szereplői. Látszat párbeszéd zajlik, ami ráadásul leszűkült egy jól kiválasztott körre. Mára a demokrácia beszűkült hazánkban. Javaslatunk az együttműködésre a kétkamarás parlament létrehozása.

„ Közismert tény, hogy ha a törvényhozás egyetlen szervre van korlátozva, sokkal kevésbé van biztosítva a törvényhozási munka alapossága és jósága, mintha minden törvényjavaslatot két törvényhozó testület vizsgál át. A kettős átvizsgálás előnyei még sokszorosan lépnek előtérbe abban az esetben, ha a két kamara nem azonos elvek alapján van szervezve, hanem mindegyik más és más szempontokat képes bevinni a törvényhozásba.” (Idézet az 1926. évi törvény indoklásából.)

A Felsőház tagjait: – az egyházak,  – a nemzetiségiek,  – a civil szervezetek, – a szakszervezetek, – az akadémia, – az egyetemek, HÖK- a kamarák választott tagjai képezzék. 

 

18.  A pártnak mi a javaslata a nyugdíjak rendezésére?

A pártunk minden tagja megbecsülését, tiszteletét és köszönetét fejezi ki minden nyugdíjasnak. Az ő munkájuk tette lehetővé, hogy országunk fejlődjön és gyarapodjon. Ma Magyarországon igazságtalan nyugdíjrendszer működik. Vannak kiemelt magas nyugdíjak és tömegével megalázó kis nyugdíjak. A nyugdíjaknak a munkában eltöltött időt kell elsősorban preferálnia, nem csak a beosztásból eredő jövedelem-különbséget. Egy adott munkakör társadalmi hasznosságát az aktív korban kapott jövedelemmel differenciáljuk. Legfontosabb feladatunk a jelenlegi igazságtalan rendszer módosítása. Az FKgP a nyugdíjemelést nem százalékos mértékben, hanem nominálisan, forintban határozza meg. Ebben az esetben például 50 000 forintos nyugdíjemelés a magas nyugdíjat kapóknál 0,5 – 1%-os emelést, míg a rászoruló kisnyugdíjasoknál ennek a sokszorosát is jelenti.

 

19.  Mi a párt véleménye a nyugdíjkedvezmények korábbi megszüntetéséről?

A rendőrök, tűzoltók, katonák nyugdíjkedvezményét visszaállítjuk, hiszen ők munkájuk során a köz érdekében életüket veszélyeztetik. Megérdemlik és jár nekik a nyugdíjkedvezmény.

 

20.  Hogyan változtatná meg a párt a nyugdíjkorhatárt?

40 év aktív idő eltöltése az alapnyugdíj korhatár. Ebbe az időbe beleszámít a szakirányú középiskola, egyetem és főiskolai alapidő. Nyugdíj időkedvezményre jogosult lehet az az anya, akinek gyermeke Magyarországon adót fizet, első gyermek után 1 év, második gyermek után +2 év, harmadik gyermek után +2 év, tehát három gyermek után 5 év korkedvezmény jár.

 

21.  Hogyan képzeli el a párt a gyermekvállalás támogatását?

Gyermekeink biztosítják jövőnket. Ezért a gyermekvállalást támogatni kell. Gyermeket vállaló családoknál lehetőséget adunk a várandós nők szükségleteit kielégítő termékek: kismama ruhák, vitaminok, stb; a gyermekváráshoz szükséges eszközök, bútorok, stb; csecsemő- és kisgyermek ruházat, tisztasági eszközök, tápszerek, pelenka stb;  ÁFA-jának visszaigénylésére.

 

22.  A párt mivel kívánja csökkenteni a háztartási kiadásokat?

Bevezetjük az átlagrezsi fogalmát. Az átlagrezsi a lakás, ház nagyságából és a lakásban, házban élők számából kiszámításra kerül. Az így kiszámított átlagrezsi mértékéig kimagasló támogatással, jóval a piaci ár alatt hozzájutnak a víz-, csatorna-, villany-, szemétszállítás, gáz- és fűtésszolgáltatáshoz.

 

23.  A párt miért tartja fontosnak egyes hivatások támogatását?

Vannak olyan munkahelyek, melyekben dolgozók a társadalom életminőségének javítása érdekében tevékenykednek. Létrehozzuk a „Kiemelt hivatás” besorolást . A „Kiemelt hivatás” besorolásba  tartozó végzettségeknél a munkavállalói járulékokat eltöröljük, így a jelenlegi bruttó bér ezeknél a munkavállalóknál a hazavihető nettó bér lesz.  Az orvosi és az ápolói munka, hivatás. Sajnos ma ők nem megbecsült tagjai a társadalomnak. Óriási az elvándorlás és a munkaerőhiány az egészségügyben. Az orvosi és ápolói hivatás lesz az első két olyan hivatás, melyeket a Kiemelt hivatás besorolásba emeljük.

 

24.  Hogyan kell rendezni az adózást?

A legelső feladat az adózás egyszerűsítése. El kell törölni a fő adónemekbe illeszkedő kisebb adózási kinövéseket, az egy jövedelem többszöri adóztatását. Megállapítjuk a minden munkavállalóra vonatkozó adómentes létalapot. A nép ártalmára való fogyasztási adókat drasztikusan csökkenteni kell, éppen úgy, mint a közszükségleti cikkek forgalmi adóját is. Meg kell szigorítani az adózási eljárást azokkal szemben, akik eddig könnyen kibújtak az arányos és igazságos adóztatás alól.

 

25.  A párt változtatni kíván-e a jelenlegi társasági adókedvezmény (TAO) rendszeren?

Igen. Bővíteni fogjuk a kedvezményezettek körét a sport, művészet és kultúra területén. Továbbá a kedvezményezettek körébe beemeljük az egészségügyet. 

      

26.  Mi a párt javaslata az oktatási rendszer módosítására?

 Ma az általános iskolákban oktatás – nevelés helyett számonkérés van. A középiskolákban irdatlan mennyiségű a tananyag, de valódi tudás átadás nincs. A felsőoktatás ritka esetben ad valódi alkalmazható tudást. Változtatásra van szükség.  Vissza az iskolákat az önkormányzatoknak! Hibás lépés volt a központosítás, mára ez a rendszer megbukott. A teljes felfordulást okozó, bürokrata rendszer miatt az iskolák a gazdaság és az oktatás terén is hanyatlásnak indultak. Bizonytalanná vált az iskolai munka. Visszaállítjuk a régi rendszeren alapuló fenntartást, a kimagasló oktatási eredményeket elérő pedagógusokat és iskolákat külön jutalmazzuk. A köz és felsőoktatási intézmények autonómiáját visszaállítjuk. Nagyon fontosnak tartjuk a pedagógusképzés minőségének drasztikus javítását. A  reform alapjának azt tartjuk, ha oktatási rendszerünk nem a Mária Terézia óta bevett alattvaló képzést folytatja, hanem a mellérendelt viszonyrendszerek ismeretére és használatára képezi ki a diákokat. A pedagógusok életpálya programját átalakítjuk, megerősítjük, és elérjük, hogy tanáraink ismét megbecsült tagjai legyenek társadalmunknak.   

 

27.  Mit tesz a párt annak érdekében, hogy az áldatlan állapotban lévő egészségügy helyzete javuljon?

Újjá kell szervezni az egészségügyi ellátást. A reformnak nevezett átalakítás mára már az alapellátás biztonságát is veszélyezteti. Korszerűsítjük a kistérségi rendelőintézeti és ügyeleti ellátást. A meglévő kórházakat sürgősségi ellátásra alkalmassá tesszük, és minden megyében kialakítunk egy mai igényeknek megfelelő, fejlett, korszerű kórházat.

 

28.  Mi a párt javaslata a határainkon kívül élő magyarok életminőségének javítására?

 A Visegrádi négyek együttműködés mintájára Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria bevonásával létrehozunk egy új szövetséget. Az új szövetség keretein belül megélénkülő partneri kapcsolat lehetőséget ad minden szomszédos országgal barátiasabb viszony kialakítására. Mindezt annak reményében is tesszük, hogy a határainkon kívül élő magyarok életminősége javuljon, magyarságukat gyakorolhassák és soha többé ne érezzék azt, hogy magyarságukért megnehezítik életüket és csorbulnak  emberi jogaik.  

 

29.  Mi a párt megoldása a migránskérdésre?

 A határok megvédése, a nemzet biztonságának garantálása alapfeladata a mindenkori kormánynak. Ennek érdekében a határvédelem további megerősítése fontos. A határkerítést meghosszabbítjuk, a szolgálatot teljesítők létszámát növeljük, az ellátásukat javítjuk, fejlesztjük. A most Magyarországon gyakorlatban lévő kollektív bűnösség elve rossz gyakorlat. Abban az esetben, ha minden kétséget kizáróan személyazonosságát igazolni tudja egy keresztény menekült család, az átmeneti letelepülésüket biztosítjuk számukra. Mindent meg teszünk annak érdekében, hogy ezek a családok a lehetséges legrövidebb időn belül visszatelepüljenek régi otthonaikba. 

 

30.  Mi a párt javaslata a devizahitelesek valódi megsegítésére?

Ma az egyik legégetőbb társadalmi probléma a devizahitelesek reménytelen helyzete. A politika ez idáig nem segített a több százezer emberen. Az FKgP szerint az egyetlen megoldás, ha a hiteleket a felvételkori árfolyamon fizetik vissza az adósok. A devizahitel egy hibás pénzügyi termék volt, amit bevezetésekor a PSZÁF-nak, mint pénzügyi felügyeleti hatóságnak jeleznie és tiltania kellett volna. Ezt nem tette meg, ezért az állam felelős. Az adósok hitelüket forintban kapták, svájci franknak hírét sem látták.

 

31.  Mi a párt álláspontja a Nemzeti Dohányboltokkal kapcsolatban?

Miután a trafiktörvény a beharangozott célját, a dohánytermékek fogyasztásának csökkenését nem érte el, a dohányárusítás monopolizált helyzetét felszámoljuk, és azt minden kereskedelmi és vendéglátó egység számára lehetővé tesszük.

 

32.  Mit változtatna a párt a diplomához jutás feltételén?

Eltörölnénk a nyelvvizsga feltételt az egyetemeken és főiskolákon sikeresen diplomázóknál. Véleményünk szerint a nyelvvizsga kötelezettség csak egy teljesen fölösleges teher, egy vizsga. A nyelvvizsgával rendelkezők fizetésénél a munkavállalói terhet csökkentenénk, és ezzel támogatnánk azt, aki beszél idegen nyelvet. A jelenlegi iskolai nyelvoktatás sajnos nem ad való nyelvtudást, csak vizsgára készít fel. Új módszerek bevezetésével valódi nyelvtanítást fogunk bevezetni az iskolákba. 

 

33. Hogyan változtatná meg a felsőoktatási intézmények tandíjrendszerét a párt?

Az első diplomához jutást ingyenessé tesszük, azzal a feltétellel, hogy az adott intézményben meghatározott tanidőn belül, minden vizsgaidőszakban legalább 4,00 átlagos tanulmányi eredményt elérő, diplomát szerző fiatal visszaigényelheti a diploma megszerzését követően a teljes tandíját.

 

34.  Miért van szükség állami telekommunikációs cégre a párt szerint?

Elfogadhatatlannak tartjuk a mobil szolgáltatók vidéki szolgáltatásait. Az ország mobiltelefon-hálózat lefedettsége vidéken közel sem kielégítő. Vannak olyan tájai az országnak, ahol alig van, vagy egyszerűen nincs térerő. Ezzel összefüggésben a mobilinternet szolgáltatás színvonala is rossz. Amennyiben a szolgáltatók nem hajlandók XXI. századi minőségű szolgáltatást nyújtani vidéken is, elfogadható áron, abban az esetben a párt létrehoz egy állami telekommunikációs céget.  

 

35.  Mi a párt javaslata, hogy ismét legyen szurkoló a futballstadionokban?

Eltöröljük a szurkolói kártyához kötött belépőjegy vásárlást. Az egyéni azonosításra a személyi igazolvány az elfogadott, más nem. Visszaadjuk a szurkolóknak a csapatukat.

 

36.  Mi a párt kisebbségi (roma) politikája?

A legnagyobb probléma a megkülönböztetés. Nincs valódi párbeszéd és megértésre való törekvés.  A mindenkori vezetők fentről erőltetnek rá egy rendszert a romákra, amely legtöbbször semmi eredményre nem vezet, és ráadásul igencsak költséges. Soha nem veszik figyelembe azon roma törekvéseket, amelyek saját problémáik felismerése alapján találnának megoldást kérdéseikre. Támogatni és segíteni kell minden olyan roma elképzelést, amely valódi megoldás lehet és utat mutathat a romák felzárkózásához.  

 

37.  Eltöröljük a parkolási díjat!

A városokban a személyautós forgalom csökkentése és egyéb városi érdekek miatt bevezették a parkolási díjat. Mára a fennkölt célok helyett a befolyt pénz magánzsebekbe kerül. Megszüntetjük a parkolási díjat.

 

38.  Bevezetjük a feltétel nélküli alapjövedelmet, társadalmi osztalékot!

Martin Ford jövőkutató tanulmánya alapján a következő 15-20 évben gyökeres változásokon megy át a társadalom a mesterséges intelligencia és a robotizáció okozta munkahely csökkenés miatt. Rengeteg ember kerül az utcára és kerül tragikus helyzetbe. A megoldások egyike lehet például a garantált alapjövedelem bevezetése, ami azt jelenti, hogy legalább egy minimális szintet sikerül mindenki számára szavatolni. 

„A közeljövőben a természeti és kulturális közjavak kimerülnek, a választás – többet fogyasszunk vagy kevesebbet dolgozzunk – kontextusa is megváltozik. A felemelkedés kora lezárul, mi pedig igyekszünk kifejlesztett tehetségeinket azok valódi célja szerint használni a Földdel való új kapcsolatunkban.

Itt az ideje, hogy beváltsuk az ipar régi ígéretét, amely szerint a technológia lehetővé teszi, hogy a munkahét drámaian csökkenjen, és belépjünk a szabadidő korába”, írja Charles Eisenstein.

Minden magyar állampolgár alanyi jogon kap havonta 50 000 forintot a jelenlegi, mindenkori hatalomtól függő segélyek és támogatások helyett. Kapnak a kisnyugdíjasok, a nyugdíjasok, az éhbérért dolgozók, a jó életkörülmények között élők és kapnak a gazdagok is! Kapnak a csecsemők, a gyerekek, a felnőttek. Mindenki kap, Ön is.

 

39.  A Te javaslatod:…

Comments are closed.